طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد

16,000 تومان

مولف : رامین تقی نژاد
ناشر : نشر کتاب دانشگاهی
موضوع : سازه- پایداری- تجزیه و تحلیل- داده پردازی- برنامه های کامپیوتری

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: SO-5783 دسته: ,

توضیحات

مطالبی که در کتاب طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد خواهید آموخت:

فصل ۱: تعیین سطوح عملکرد بر اساس دستورالعمل بهسازی وFEMA-356

۱-۱ مقدمه::  ۱-۲ سطمح عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای:: ۱-۳ سطوح هدف عملکرد ساختمان(Target Builing Performance Level) :: ۱-۴ احتمال رویداد سطوح مختلف زلزله(Probabilistic Earthquake Hazard Levels)  :: ۱-۵ سطوح بهسازی بر اساس ” دستورالعمل ئ تفسیر دستورالعمل بهسازی ” وFEMA -356&274  سطوح بهسازی براساس  دستورالعمل و تفسیر دستورالعمل بهسازی و سطوح بهسازی بر اساس FEMA -356&274 :: ۱-۶ مقایسه سطوح عملکرد در دستوالعمل و تفسیر دستورالعمل بهسازی و FEMA -356&274 :: ۱-۷ ارزیابی بهسازی سازه ها از لحاظ مسائل اقتصادی ::۱-۸ پاسخ به برخی پرسش های متداول در مورد طراحی و بهسازی سازه ها بر اساس سطوح عملکردی

فصل ۲: روش به دست آوردن تغییر مکان هدف و نقطه ی عملکرد سازه بر اساس FEMA -356 وATC-356

۲-۱ مقدمه :: ۲-۲ روش به دست آوردن بغییر مکان هدف (Targey displacement) در FEMa-356 :: ۲-۳ روش به دست آوردن جابه جایی تقاضا(Demand displacement) در ATC-40 :: ۲-۳-۱روش طیف ظرفیت برای به دست آوردن نقطه عملکرد سازه بر اساس روش A توضیح داده شده در ATC-40 :: ۲-۳-۲ روش های دیگر معرفی شده در ATC-40برای به دست آوردن نقطه عملکرد سازه :: ۲-۳-۳ روش به دست آوردن جابه جایی تقاضا (نقطه عملکرد) با استفاده از EXCEl :: ۲-۳-۴ پیشرفت های اخیر در روش طیف ظرفیت:: ۲-۴ مقایسه روش های به دست آوردن نقطه عملکرد سازه در FEMA -356 با استفاده از امکانات SAP2000 :: ۲-۵ روش به دست آوردن تغییر مکان هدف بر اساس FEMA-356 با استفاده از امکانات SAP2000 :: ۲-۶ روش به دست آوردن نقطه عملکرد بر اساس ATC-40 در SAP2000 :: پیوست ۱: الف : به دست آوردن با استفاده از مدل دو خطی Pushover  :: پیوست ۲: روش به دست آوردن

فصل ۳: بیان تئوری و روش معرفی پارامترهای مربوط به مفاصل پلاستیک در FEMA -35 و ETABS

۳-۱ مقدمه :: ۳-۲ روش تعریف مفاصل پلاستیک در Sap2000 :: ۳-۲-۱ Force Controlled(Brittle) :: ۳-۲-۲   Deformation Controlled (Ductile) :: ۳-۲-۲-۱Axial P, Shear V2,Shear V3,Moment M2,Moment M3,Torsion :: ۳-۲-۲-۲-۲Modify/show Moment Rotation Curve Data :: ۳-۲-۲-۳ Fiber P-M2-M3 ::۳-۳ روش اختصاص مفاصل پلاستیک در SAP2000 :: ۳-۴ روش تعریف مفاصل پلاستیک در ETABS :: ۳-۵ روش اختصاص مفاصل پلاستیک در ETABS :: ۳-۶ نام گذاری مفاصل پلاستیک در SAP2000 و ETABS :: پیوست ۱: طول مفصل پلاستیک :: پیوست ۲: روش معرفی منحنی لنگر – دوران برای مفاصل اندر کنشی در SAP2000 :: پیوست ۳: مشخصات مفاصل پیش فرض در ETABS

فصل ۴ : بیان تئوری و روش معرفی پارامترهای تحلیل استاتیکی در SAP2000 و ETABS

۴-۱ مقدمه::  ۴-۲ تعیین پارامترهای تحلیل استاتیکی غیر خطی در SAP2000 و ETABS :: ۴-۲-۱ قسمت Analysis Case Name :: ۴-۲-۲ قسمت Analysis Case Type :: ۴-۲-۳ قسمت Analysis Type :: ۴-۲-۴ قسمت Initial Conditions :: ۴-۲-۵ قسمت Modal Analysis Case :: ۴-۲-۶ قسمت Loads Applied:: ۴-۲-۷ قسمت Geometric Nonlinearity Parameters :: ۴-۲-۸ قسمت Other Parameters

فصل ۵ : مبانی تئوری در طراحی براساس عملکرد و بیان امکانات SAP2000 وETABS

۵-۱ مقدمه :: ۵-۲ رفتار اعضای سازه ای با توجه به منحنی نیرو – تغییر شکل:: ۵-۳ مشخصات مصالح :: ۵-۴ روش به دست آوردن کرانه پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی و روش معرفی در

SAP2000 :: ۵-۵ ضریب آگاهی (Knowledge Factor) :: ۵-۶ کاربرد ضریب آگاهی در بهسازی و طراحی براسا عملکرد :: ۵-۷ معیارهای پذیرش برای روش های غیر خطی  :: ۵-۸ نحوه تقسیم بندی اعضای اصلی و غیر اصلی در SAP2000 :: ۵-۹ مدل سازی ساختمان :: ۵-۱۰ اثرات بارهای ثقلی در تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه ها تحت اثر بارهای جانبی :: ۵-۱۱ توزیع بار جانبی :: ۵-۱۲ ترکیبات بار مورد استفاده در تحلیل استاتیکی غیر خطی :: پیوست ۱: معیارهای پذیرش برای سازه های فولادی براساس FEMA-356 :: معیارهای پذیرش برای سازه های بتن آرمه براساس FEMA-356

فصل ۶: مفاهیم طراحی لرزه ای سازه ها براساس منحنی پوش آور به دست آمده از تحلیل استاتیکی غیر خطی

 ۶-۱ مقدمه::  ۶-۲ روش به دست آوردن پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای با استفاده از منحنی پوش آور :: ۶-۳ ضریب برش پایه طراحی (Design Base Shear Coefficient) :: ۶-۴ ضریب شکل پذیری (Ductility Coefficient) :: ۶-۵ ضریب کاهش شکل پذیری (Ductiltiy Reduction Factor) :: ۶-۶ ضریب اضافه مقاومت سیستم (Overstrength Factor) :: ۶-۷ پروسه طراحی براساس ضریب رفتار (R-Factor Design Approach) :: ۶-۸ ضریب بزرگ نمایی تغییر مکان (:Deflection Amplification Factor ) :: ۶-۹ روش به دست آوردن پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای با استفاده ازSAP2000   و ETABS :: ۶-۱۰ پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای در آیین نامه های مختلف

فصل ۷ : مبانی تئوری ضوابط لرزه ای آیین نامه UBC97 – ASD و پیوست ۲ آیین نامه ۲۸۰۰ همراه با توضیح امکانات نرم افزاری ETABSبرای کنترل این ضوابط

۷-۱ مقدمه :: ۷-۲ نگاهی به ضوابط طراحی لرزه ای سازه های مهار بندی شده در آیین نامه های UBC97-ASD و پیوست ۲ ایین نامه ۲۸۰۰ و امکاناتETABS برای کنترل این ضوابط :: ۷-۲-۱ ضابطه بارگذاری ویژه در ستون ها:: ۷-۲-۱-۱ مقایسه ضوابط ایین نامه UBC97 – ASD  با پیوست ۲ ایین نامه ۲۸۰۰:: ۷-۲-۱-۲ تفاوت دو ایین نامه:: ۷-۲-۱-۳ علت قراردادن این ضابطه در ایین نامه :: ۷-۲-۱-۴ علت بزرگ نمایی نیروی زلزله به وسیله ضریب  :: ۷-۲-۱-۵ امکانات ETABS برای کنترل این ضابطه :: ۷-۲-۲ ضابطه لاغری در مهاربندها :: ۷-۲-۲-۱ مقایسه ضوابط ایین نامه UBC97 – ASD  با پیوست ۲ ایین نامه۲۸۰۰:: ۷-۲-۲-۲ تفاوت دو ایین نامه:: ۷-۲-۲-۳ علت قراردادن این ضابطه در ایین نامه :: ۷-۲-۲-۴ امکانات ETABS برای کنترل این ضابطه :: ۷-۲-۳ ضابطه کاهش تنش مجاز فشاری در مهار بندها:: ۷-۲-۳-۱ مقایسه ضوابط ایین نامه UBC97- ASD با پیوست ۲ ایین نامه ۲۸۰۰ :: ۷-۲-۳-۲ تفاوت دو ایین نامه:: ۷-۲-۳-۳ علت قراردادن این ضابطه در ایین نامه:: ۷-۲-۳-۴ امکانات ETABS برای کنترل این ضابطه:: ۷-۲-۴ ضوابط مهار بندی هفتی هشتی و K :: ۷-۲-۴-۱ مقایسه ضوابط ایین نامه UBC97-ASD با پیوست ۲ ایین نامه ۲۸۰۰ :: ۷-۲-۴-۲ تفاوت دو ایین نامه :: ۷-۲-۵-۳ علت قرار دادن این ضوابط در ایین نامه:: ۷-۲-۵-۴ امکانات ETABS برای کنترل این ضابطه:: ۷-۳ طراحی سازه های فولادی همگرا براساس ایین نامه AISC-ASD89 همراه با کنتبط پیوست ۲ ایین نامه ۲۸۰۰ به وسیله نرم افزار ETABS :: ۷-۴ کنترل محاسبات طراحی یک قاب دو بعدی مهار بندی شده براساس AISC-ASD89 و UBC97-ASD با استفاده از ETABS :: ۷-۴-۲ طراحی مهربندی همگرا:: ۷-۴-۲-۱ کنترل محاسبات مربوط به ستون براساس AISC-ASD89 :: ۷-۴-۲-۲ کنترل محاسبات مربوط به ستون براساس UBC97-ASD :: ۷-۴-۳-۱ کنترل محاسبات مربوط به مهاربند همگرا براساس AISC-ASD89 :: ۷-۴-۳-۲ کنترل محاسبات مربوط به مهار بند همگرا براساس UBC97-ASD :: ۷-۴-۳ طراحی مهار بند هشتی :: ۷-۴-۳-۱ کنترل محاسبات مربوط به مهار بند هشتی براساسAISC-ASD89 :: ۷-۴-۳-۲ کنترل محاسبات مربوط به مهاربند هشتی براساس UBC97 – ASD :: ۷-۵ مراحل طراحی سازه های فولادی براساس مبحث دهم مقررات ملی همراه با کنترل ضوابط پیوست ۲ آیین نامه ۲۸۰۰ با استفاده  از نرم افراز ETABS :: پیوست ۱:

فصل ۸ : مثال های کاربردی با استفاده از SAP2000 و ETABS

۸-۱ نرم افزارهای تحلیل غیر خطی سازه ها و یک مثال کاربردی از تحلیل پوش آور با استفاده از SAP2000  :: ۸-۲ تحلیل پوش آور یک تیر طره به وسیلهSAP2000 به همراه کنترل نتایج با استفاده از محاسبات دستی  :: ۸-۳ ارزیابی روند تشکیل منحنی پوآور در یک قاب دو بعدی با استفاده از روش باربرداریSecant Stiffiness :: ۸-۴ استفاده از روش CSM برای به دست آوردن جا به جایی تقاضا در یک ساختمان بتنی :: ۸-۵ ارزیابی یک ساختمان بتنی نامنظم همراه با دیوار برشی تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی براساس ضوابط FEMA-273 :: ۸-۶ پاسخ به برخی پرسش های مطرح در انالیز استاتیکی غیر خطی پوش اور :: ۸-۷ ارزیابی لرزه ای یک سازه فولادی دو بعدی با استفاده از SAP2000 :: ایجاد و ساخت مدل خطی سازه :: ایجاد و ساخت مدل غیر خطی اولیه و ارزیابی اولیه سازه

ایجاد و ساخت مدل غیر خطی نهایی و ارزیابی نهایی سازه :: پیوست ۱: سیستم های سازه ای BRBF  و مهار بندهای BRB

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *